Plan zamówień publicznych 2017 r.

Ogłoszenie z dnia 05.09.2017.Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Ogłoszenie z dnia 23.08.2017. Protokół z otwarcia ofert.

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-08 r. Wykonanie windy w duszy klatki schodowej

 

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia /SIWZ/

  • Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych /STWIOR/

  • Aneks

  • Projekt budowlany

  • Przedmiar inwestorski