STUART BRISLEY: DECYZJE

STUART BRISLEY: DECYZJE

STUART BRISLEY
DECYZJE

Otwarcie wystawy: 20 września 2018, godz. 19:00 – 21:00 
(Galeria Studio) 

Performance: 20 września 2018, godz. 19:30 
(duża scena Teatru Studio)

Oprowadzanie z artystą: 22 września 2018, godz. 15:00
(Galeria Studio)

Decyzje to wystawa Stuarta Brisleya – brytyjskiego nestora sztuki performance, jednego z najważniejszych twórców tego nurtu na świecie.

Jest to pierwsza szeroka prezentacja jego twórczości w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem lat 70. i 80., i jego związków z polską sceną artystyczną. Nawiązuje do sześciodniowej brawurowej akcji Moments of Decision / Indecision, jaką Brisley wykonał w Galerii Studio na zaproszenie Józefa Szajny w 1975. Obaj twórcy poznali się wcześniej. Brisley przeczytał recenzję z pokazu Repliki Szajny na Festiwalu w Edynburgu w 1972 w tygodniku „Observer”. Podczas stypendium w Berlinie przyjechał do Warszawy, odnalazł Szajnę przez Związek Polskich Artystów Plastyków i pokazał mu dokumentację swoich prac. Zaowocowało to dalszą współpracą z Galerią Studio, którą prowadził wtedy Andrzej Ekwiński. Akcję Moments of Decision / Indecision ogłoszono jako Pokaz działania artystycznego. Była dużym ryzykiem dla obu stron: artysty i organizatorów. Działanie trwało sześć dni i było otwarte dla publiczności. Brisley wspinał się na ścianę, nago zanurzał się w farbach, stawał na głowie, malował nogami, tarzał się, pozostawiając ślady swoich gestów w przestrzeni galerii. Jego gesty były symboliczne, chciał zrobić coś niemożliwego: wspiąć się na mur berliński, przekroczyć żelazną kurtynę. Używał do tego farb w kolorze czarnym i białym, którymi malował własne ciało, zalewając sobie twarz i oczy, oślepiając się. Były dla niego odpowiednikiem czarno-białej, rozdzielonej rzeczywistości, a jego ciało postawione w ekstremalnej sytuacji, stawało się ciałem politycznym. Akcja została udokumentowana przez fotografa Leslie Haslama (wieloletniego współpracownika Brisleya) w kilkudziesięciu zdjęciach, których najważniejsze edycje znajdują się w kolekcji Tate w Londynie i Galerii Studio w Warszawie. Działanie to wywołało skandal artystyczny i polityczny – jego ślady można odnaleźć w komentarzach Normana Reddawaya, ówczesnego ambasadora Wielkiej Brytanii i urzędników brytyjskich, którzy domagali się relegowania artysty i przerwania jego pobytu w Polsce.

Na wystawie Decyzje pokazujemy także inne wielodniowe akcje artysty z lat 70., w których poddawał się radykalnym próbom: 10 Days, And for Today… Nothing, Bathworks, czy Arbeit Macht Frei – a także obiekty, archiwalia i filmy – w tym przewrotny dokument Being and Doing z 1984. Film zrealizowany przez Brisleya z Kenem McMullenem przedstawia subiektywną historię sztuki performance lat 70. i 80., z udziałem m.in. Iaina Robertsona, Zbigniewa Warpechowskiego, Jerzego Beresia, Tibora Hajasa, Natalii LL, Ewy Partum.

W dniu wernisażu artysta wystąpił z interwencją na dużej scenie Teatru Studio, odnosząc się bezpośrednio do kontekstu wystawy – czterdziestu lat historii dzielącej nas od jego ostatniego pobytu w Studio.


kurator: Barbara Piwowarska


wystawa czynna: 21 września – 9 grudnia 2018

wtorek – niedziela: 11:00 – 19:00

Galeria Studio, PKiN, Plac Defilad, Warszawa


STUART BRISLEY
DECISIONS

Exhibition opening: September 20, 2018, 7 – 9 pm
(Galeria Studio)

Performance: September 20, 2018, 7:30 pm
(main stage of Teatr Studio)

Decisions offers a survey of the work of Stuart Brisley – the British godfather of performance art, one of its most radical representatives worldwide.

It is the first substantial presentation of his work in Poland, with a focus on the 1970s and 1980s, and his relations with the Polish art scene. The show references the six-day daring action Moments of Decision / Indecision, which Brisley performed at Galeria Studio in 1975, on the invitation of Józef Szajna, the Director of Teatr Studio. The two artists had met earlier. Brisley read a review from Szajna’s performance Replika at the Edinburgh Festival in 1972 in the Observer. While on a scholarship in Berlin, he came to Warsaw, found Szajna through the Union of Polish Artists and showed him documentation of his work. This resulted in further cooperation with Galeria Studio, at that time led by Andrzej Ekwiński. Moments of Decision / Indecision was officially announced as a Presentation of Artistic Activity. It was a risky endeavor for both the artist and the organizers. The operation lasted six days and was open to the public. Brisley climbed the wall, stood on his head, and rolled in paint, painting with his entire body – leaving traces of his gestures in the gallery space. These gestures were powerful symbols of the impossible: climbing the Berlin Wall, or crossing the Iron Curtain. He used black and white colors to paint his body, flooding his face and eyes to the point of rendering himself blind. For him, “black and white” represented an abstracted reality, in which his body, subjected to extremes, became a political body. The action was documented by his long-term collaborator Leslie Haslam in dozens of photographs, the most important editions of which are in the collections of Tate in London and Galeria Studio in Warsaw. The action provoked an artistic and political scandal – which resulted in the correspondence of Norman Reddaway, the British Ambassador to Poland at the time, and British officials who protested against it, demanding the artist’s expulsion from Poland.

Decisions also includes other multi-day actions carried out by the artist in the 1970s, in which he engaged in radical experiments and subjected himself to extremes: 10 Days, And for Today... Nothing, Bathworks, or Arbeit Macht Frei, as well as objects, archives, videos, and the combative pioneering documentary film Being and Doing of 1984. The film, produced by Brisley with Ken McMullen, presents a subjective history of performance art of the 1970s and 1980s, with the participation of, among others, Iain Robertson, Zbigniew Warpechowski, Jerzy Bereś, Tibor Hajas, Natalia LL, and Ewa Partum.

On the day of the opening, Brisley will perform on the main stage of Teatr Studio, directly addressing the context of the exhibition: the forty years of history that have elapsed his last stay at Studio. 


Curated by Barbara Piwowarska


Exhibition runs through: September 21 – December 9, 2018

Tuesday – Sunday: 11 am – 7 pm

Galeria Studio, Palace of Culture and Science, Plac Defilad, Warsaw

czytaj mniej
Aktualności: